Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BANCHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
SỐ 24/BCCĐCCHC NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC XÂY DỰNG MỚI HOẶC SỬA ĐỔI NGHỊĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ

Kính gửi : Các bộ, cơ quan ngangbộ,

cơ quan thuộc Chính phủ .

Tại công văn số 69/TB-VPCP ngày 18-4-2002 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủtướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính củaChính phủ ngày 9-4-2002 đã nêu:

"Sau khi Quốc hội đã quyết định cơ cấu Chính phủ mới, Banchỉ đạo cải cách hành chính chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộcChính phủ, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ xây dựng Nghịđịnh mới hoặc sửa đổi Nghị định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổchức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ theo tinh thần Nghị định mới về các Bộ (thaythế Nghị định 15/CP )".

Để thực hiện kết luận này Thủ tướng, Ban chỉ đạo cải cáchhành chính của Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ (sau đây gọi chung là Bộ) thực hiện một số công việc như sau:

1- Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ cùng các cơ quan có liênquan tiếp tục chuẩn bị sửa đổi Nghị định 15/CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ vềnhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ đểtrình Chính phủ xem xét trong phiên họp Chính phủ tháng 5-2002. Căn cứ ý kiếncủa các thành viên Chính phủ sau phiên họp này, chỉnh sửa văn bản để sớm trìnhThủ tướng ký ban hành.

2- Ngay từ bây giờ, từng Bộ cần khẩn trương chuẩn bị Nghịđịnh mới hoặc Nghị định bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chứccủa Bộ để sau khi Nghị định số 15/CP được sửa đổi có thể trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét. Trong công việc này xin lưy ý mấy vấn đề sau:

- Sử dụng kết quả của đợt rà soát trong năm 2000 và 2001 vềchức nưng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Bộ, kết luận thẩm định của Ban chỉđạo cải cách hành chính của Chính phủ về đề án rà soát của Bộ.

- Làm rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ, đềxuất giải quyết những công việc chồng chéo với Bộ khác, những công việc Bộkhông nhất thiết phải thực hiện, có thể bàn giao cho Bộ khác hoặc phân cấp cho địa phương.

- Từ làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Bộ để đề xuất cơ cấu tổchức hợp lý của Bộ, làm rõ những đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công do Bộ trực tiếp quản lý.

- Trong quá trình triển khai công việc này, các Bộ cần phốihợp chặt chẽ với Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ xin thông báođể các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện.