BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/BXD-KHCN
V/v Áp dụng QCVN 06: 2010/BXD .

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak

Theo đề nghị tại công văn số 07/2012/CV /LANMAK ngày 10/01/2012 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất độngsản Lanmak về việc một số vướng mắc trong việc áp dụng QCVN06:2010/BXD đối vớidự án “tổ hợp nhà ở cao tầng N04B khu Đoàn ngoại giao Hà Nội”, sau khi nghiên cứuBộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.Quy chuẩn đã quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trìnhxây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đócó quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trongcác nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD ).

Đối với những trường hợp đặc biệtcó yêu cầu giảm bớt một số quy định trong quy chuẩn này, cần có luận chứng gửiBộ Xây dựng nêu rõ các giải pháp bổ sung, thay thế, và luận chứng này phải đượcsự thẩm duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quyđịnh tại Mục 1.1.7 của Quy chuẩn này.

Về kiến nghị của công ty đối vớidự án Tổ hợp nhà ở cao tầng N04B khu Đoàn ngoại giao Hà Nội, việc thiết kế buồngthang N2 thay thế buồng thang N1 cần phải đảm bảo các yêu cầu như đối với buồngthang N1 trong bất cứ tình huống nào: hệ thống hút khói cưỡng bức, áp suấtdương trong buồng thang. Các hệ thống kỹ thuật phải được kiểm tra thường xuyênvà phải đảm bảo duy trì hoạt động trong suốt quá trình sử dụng.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựngđể Quý Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu Vụ KHCN, VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa