BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 24/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý dự án 9

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 06/DA9 ngày 7/1/2010 của Banquản lý dự án 9 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về chi phí tư vấn đầu tư xâydựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo qui định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ (hiện nay làNghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009) và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình thì định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố để chủ đầu tư tham khảo xácđịnh chi phí đầu tư. Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dựán và tư vấn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày29/9/2009 để các cơ quan có liên quan tham khảo, xác định chi phí đầu tư xâydựng công trình. Đối với công tác tư vấn đã ký kết hợp đồng, chủ đầu tư căn cứvào nội dung hợp đồng, các quy định của nhà nước có liên quan để thanh toán chođơn vị tư vấn phù hợp với quy định. Đối với công tác lập lại dự án đầu tư trêncơ sở dự án đã được lập, chi phí được xác định bằng dự toán căn cứ nội dungcông việc, hồ sơ cũ được tận dụng lại và các quy định khác có liên quan.

2. Nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình được quy địnhtại Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn. Phân loại, phân cấp công trình thựchiện theo Quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chínhphủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. San lấp mặt bằng, xử lý nền làcông tác xây dựng trong thi công xây dựng công trình. Ban quản lý dự án 9 xemxét lại việc lập dự án, nội dung dự án để phù hợp với quy định của nhà nước vềđầu tư xây dựng công trình.

Ban quản lý dự án 9 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh