BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: Hướng dẫn xác định khối lượng điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012.

Kính gửi : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ
Trả lời văn bản số 1294/BQLDA ngày 27/12/2011 của Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn xác định khối lượng tính điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng chỉ áp dụng đối với các gói thầu của các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, đã và đang triển khai thực hiện từ trước ngày có hiệu lực của Thông tư theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo đó, nếu hợp đồng thi công các gói thầu nêu tại văn bản số 1294/BQLDA đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tưsố 09/2008/TT-BXD, thì theo hướng dẫn tại văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD, Chủ đầu tư xác định nguyên nhân chậm tiến độ, tổng hợp báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng của khối lượng thi công bị chậm tiến độ. Trường hợp, chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan thì những khối lượng thi công bị chậm tiến độ được điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD nêu trên.
Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(Đã ký)
Phạm Văn Khánh