BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 24/BXD-KTXD
V/v: Thực hiện quản lý chi phí theo hình thức hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệptỉnh Sóc Trăng

Trả lời Văn bản số 284/CV-BQL08 ngày 25/12/2008 của Banquản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng về hướng dẫn một số nội dung quản lýdự án theo hình thức hợp đồng EPC, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Điều 19 của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 củaChính phủ quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, đối với hợp đồng EPC(thiết kế- cung ứng vật tư, thiết bị- thi công xây dựng) thì khi thanh toán cácbên phải căn cứ nội dung hợp đồng đã được ký kết cùng với các tài liệu có liênquan (không cần thiết phải lập lại dự toán chi tiết);

Việc thanh toán khối lượng hoàn thành từng đợt theo giaiđoạn hay theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành phải tương ứng với cácgiai đoạn thanh toán được ghi trong hợp đồng sau khi đã có hồ sơ thanh toánđược kiểm tra, xác nhận của chủ đầu tư.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, trong quátrình thực hiện còn vướng mắc báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng để được hướngdẫn thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD (M6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh