BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 24/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu các sản phẩm đá xẻ, đá khối, đá hộc gia công, chế biến từ đá vôi trắng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Tín Hoằng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 09/CV-CT ngày 20/3/2009của Công ty TNHH Tín Hoằng về việc xuất khẩu các sản phẩm đá xẻ, đá khối, đáhộc được làm từ đá vôi trắng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các sản phẩm đá xẻ, đá khối, đá hộc xuất khẩu có nguồn gốckhai thác từ mỏ đá hoa (đá vôi trắng) của Công ty TNHH Tín Hoằng, đã được BộTài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác số 205/GP-BTNMT ngày20/02/2009 khai thác đá hoa (đá vôi trắng) làm đá ốp lát và làm bột CacbonatCanxi tại khu vực Lèn Bút thuộc xã Tân Xuân và xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnhNghệ An.

Công ty TNHH Tín Hoằng có các hợp đồng xuất khẩu số01CT/2009 ngày 05/02/2009, hợp đồng số 02CT/2009 ngày 12/3/2009, hợp đồng số03CT/2009 ngày 15/3/2009, hợp đồng số 04/CT ngày 20/3/2009 (khối lượng, quycách và kích thước sản phẩm đá xẻ, đá khối, đá hộc căn cứ theo hợp đồng).

Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Côngnghiệp (nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, thì các sảnphẩm đá khối, đá xẻ, đá hộc xuất khẩu nêu trên đã được gia công, chế biến đảmbảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Riêng loại đá hộc có kích thước từ 10- 40 cm chỉ được xuấtkhẩu loại sản phẩm có độ trắng < 90%.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu các sảnphẩm làm từ đá vôi trắng của Công ty TNHH Tín Hoằng.

Noi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 7;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung