TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 24/CCTTHC
V/v kiện toàn nhân sự Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại địa phương.

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Thái Bình.

Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ về việc giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tácthực hiện Đề án 30 tại địa phương (Công văn: số 3335/VPCP-TCCV ngày 22 tháng 5năm 2008, số 6279/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 9 năm 2008), Tổ công tác chuyên tráchcải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí giaoChánh Văn phòng làm Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại địa phươngmình.

Quyết định kiện toàn nhân sự xin gửi về Tổ công tác chuyên tráchcải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 3 năm 2009để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 các tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long;
- VPCP: BTCN (để báo cáo);
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, CCTTHC (5). Tuấn.

KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC
Ngô Hải Phan