TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 24/GSQL-GQ2
V/v nhập khẩu hàng hóa hỗ trợ bán bia

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Bia và Nước giải khát Quốc tế
(Km15+500 đường 427 Vân Tảo, Thường Tín, HN)

Trả lời công văn số 10- 12/CV-BBI ngày 10/12/2014 củaCông ty TNHH Bia và Nước giải khát Quốc tế (BBI) về việc nêu tại trích yếu, CụcGiám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Về việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho mục đíchtrưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các đại lý tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp,đề nghị công ty BBI căn cứ quy định tại Điều 2, Mục II Thông tưsố 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại để thực hiện. Trường hợpcòn vướng mắc đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được hướngdẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hảiquan) trả lời nội dung trên để Công ty BBI được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha