TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2010

Kính gửi:

Công ty CP Liên Anh Thanh
(Đ/c: BT11, Vimeco, Khu Nam Trung Yên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 033/LAT củaCông ty nêu vướng mắc liên quan đến việc xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu D doIndonesia cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mặt sau (overleafnotes) của C/O mẫu D, Phụ lục 8 Hướng dẫn kê khai C/O được ban hành kèm theoThông tư số 01/2010/TT-BCT ngày 08/1/2010 của Bộ Công Thương thì tại ô số 3phải được điền đầy đủ thông tin về tên tàu và tên cảng dỡ hàng khi hàng hóađược gửi bằng đường biển. Trường hợp tại ô số 3 trên C/O mẫu D của Công tykhông được điền đầy đủ thông tin như quy định nêu trên là không hợp lệ.

Để có thêm thông tin liên quan đếnC/O mẫu D, đề nghị Công ty tham khảo Thông tư số 01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010của Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn