BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 24/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Cục kế hoạch và đầu tư – Bộ Quốc phòng
(Số 21 Lý Nam Đế - Hà Nội)

Trảlời công văn số 2749/KHĐT-TM ngày 27/11/2007; Công văn số 2333/KHĐT-TM ngày16/10/2007 của Cục kế hoạch và đầu tư – Bộ Quốc phòng về việc giải tỏa cưỡngchế hàng hóa phục vụ quốc phòng cho Công ty vật tư công nghiệp quốc phòng, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày28/12/2007 Bộ Tài chính đã có công văn số 17685/BTC-TCHQ hướng dẫn Cục Hải quancác tỉnh, thành phố về việc thực hiện Luật quản lý thuế. Vì vậy, đề nghị Cục kếhoạch và đầu tư thông báo cho Công ty vật tư công nghiệp quốc phòng liên hệ vớicơ quan Hải quan nơi Công ty có nợ thuế để được giải quyết cụ thể.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục kế hoạch và đầu tư – Bộ Quốc phòng được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An