BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 2233/CT-KTT ngày26/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, điểm 5 mục II phần EThông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định nguyêntắc thực hiện ưu đãi thuế TNDN như sau:

"2. Cơ sở kinh doanh thực hiệnchế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo kê khai.".

"5. Cơ sở kinh doanh đangtrong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanhnghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theoquy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trêntiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại,nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.".

Theo Cục Thuế trình bày thì trướctháng 03/2007, Trung tâm truyền hình cáp Quy Nhơn là đơn vị phụ thuộc của Tổngcông ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định. Từ tháng 3/2007,Trung tâm chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, làđơn vị dự toán độc lập; được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiệnnhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp cônglập theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Định. Trung tâm không được Ngân sách nhànước cấp kinh phí mà Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu BìnhThuận vẫn là chủ sở hữu.

Căn cứ quy định nêu trên và theotrình bày của Cục Thuế, đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể đối với trường hợp củaTrung tâm truyền hình cáp Quy Nhơn nếu Trung tâm đáp ứng được đầy đủ các điềukiện ưu đãi đầu tư mở rộng theo quy định của pháp luật thì sau khi chuyển đổiTrung tâm truyền hình cáp Quy Nhơn vẫn tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãiđầu tư thì Trung tâm tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN cho thời giancòn lại theo quy định (nếu có); Trung tâm phải thực hiện chế độ kế toán, hóađơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kêkhai.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuếtỉnh Bình Định biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn