TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/TXNK-PL
V/v phân loại đĩa và xích dùng cho xe máy

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Công ty TNHH MTV Vamiocco.
(119 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 23.12.2014 của Công ty TNHH MTVVamiocco về việc phân loại mặt hàng đĩa xích xe máy nhập khẩu theo tờ khai hảiquan số 100236985811 đăng ký ngày 6.12.2014 tại Chi cục Hải quan CK cảng ĐìnhVũ, Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) cóý kiến như sau:

Ngày 17.7.2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 8953/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại: Mặt hàng bộ bánh răng và xích gồm có“nhông, sên, đĩa” được đóng gói thành bộ dùng lắp ráp vào xe mô tô (xe gắn máy)để truyền chuyển động từ hộp số tới bánh xe của xe được phân loại vào nhóm8714, mã số 8714.10.90 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam vàBiểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Trường hợp mặt hàng nhập khẩu là bánh răng xích xe máy(nhông), không được đóng gói thành bộ (gồm cả bánh răng xích, xích và đĩa) thìphân loại theo đúng tên gọi và chú giải HS tại Danh mục Hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Trường hợp mặt hàng nhập khẩu là bánh răng được sử dụng bêntrong động cơ thì được phân loại vào nhóm 8483, phân nhóm 8483.90, mã số cụ thể tùy thuộc vào thựctế bánh răng dùng cho loại hàng hóa được mô tả chi tiết tại các mã số thuộcphân nhóm 8483.90.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH MTVVamiocco, Cục Hải quan TP. HiPhòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng