BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 240/BXD-KTQH
V/v: Quy hoạch địa điểm nhà máy nhiệt điện Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Công Thương

Phúc đáp công văn số 150/BCT-NLDK ngày 07/01/2009 của Bộ Công thương về việc Quy hoạch địa điểm nhàmáy nhiệt điện tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Thống nhất với chủ trương đầutư xây dựng Nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Bắc Giang. Việc quy hoạch xây dựng nhàmáy nhiệt điện tại Bắc Giang phù hợp với chủ trương của Chính phủ về phát triểnhạ tầng kinh tế Vùng đồng bằng sông Hồng; là cơ sở hạ tầng quan trọng, tạo độnglực phát triển hệ thống công nghiệp, đô thị, dịch vụ nhằm phát triển ổn địnhkinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang và các khu vực phụ cận.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cầnbáo cáo Chính phủ để bổ sung Nhà máy nhiệt điện Bắc Giang vào Tổng Sơ đồ quyhoạch điện VI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Do vị trí của Nhà máy nhiệtđiện Bắc Giang (theo phương án chọn) dự kiến đặt phía Nam dãy núi Nham Biền,ven đê Tả sông Cầu, trên địa bàn xã Yên Lư, huyện Yên Dũng là khu vực có cảnhquan tự nhiên sinh thái; vì vậy, cần có giải pháp đầu tư xây dựng và vận hànhkhai thác hợp lý, đảm bảo không phá vỡ cảnh quan, môi trường sinh thái khu vực.

3. Chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điệnBắc Giang phải tổ chức lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng toàn bộ khu đấtcủa Nhà máy, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật hiệnhành để làm cơ sở lập Dự án đầu tư xây dựng và triển khai các bước đầu tư tiếptheo.

Trong nội dung Quy hoạch chitiết xây dựng cần xác định giải pháp sử dụng đất, đấu nối hệ thống hạ tầng kỹthuật ngoài hàng rào. Lưu ý vị trí bãi xỉ, chiều cao ống khói nhà máy để bảođảm không ảnh hưởng tới môi trường khu vực và vùng xung quanh. Các khu ở chocán bộ công nhân viên của Nhà máy hoặc khu tái định cư (nếu có) phải được bốtrí bên ngoài khuôn viên nhà máy để tránh bị ảnh hưởng môi trường trong quátrình hoạt động của nhà máy.

Trên đây là ý kiến góp ý của BộXây dựng để Bộ Công Thương nghiên cứu, xem xét quyết định.

Nơi nhận:
Như trên;
UBND tỉnh Bắc Giang;
Lưu VP, Vụ KTQH (NHL- 02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính