TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai
(Đ/C: Lô 2, Phạm Văn Đồng, Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời công văn số 14/DQCL-DA ngày25/3/2013 của Công ty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai về việc gia công khoángsản với đối tác nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc gia công chế biến sâu titan(sản phẩm Pigment) đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

- Trường hợp Bộ Công Thương chophép thực hiện hợp đồng gia công sản phẩm Pigment với đối tác nước ngoài thìthực hiện như sau:

+ Nếu áp dụng thủ tục hải quantruyền thống thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày15/08/2011 của Bộ Tài chính;

+ Nếu áp dụng thủ tục hải quan điệntử thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính