BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 240 TC/TTr
V/v: Báo cáo tổng kết ông tác khiếu tố năm 2002

Hà Nội ngày 18 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2002 trong toàn ngành Tài chính vào tháng 12/2002. Để chuẩn bị tốt cho nội dung tổng kết, phân tích, đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành được đầy đủ, sâu sắc, kịp thời gian phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; Thanh tra Bộ đề nghị các đơn vị trong Bộ tiến hành lập báo cáo năm 2002 về công tác khiếu tố của đơn vị mình và các đơn vị thuộc mình quản lý gửi về thanh tra Bộ với nội dung cụ thể sau:

I- NỘI DUNG BÁO CÁO

1- Tình hình công tác tiếp dân:

Số lượt dân đến khiếu tố, nội dung khiếu tố từng lĩnh vực; số vụ khiếu tố đông người; những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý các kiến nghị, phản ánh thông qua tiếp dân.

2- Tình hình tiếp nhận và xử lý đơn

+ Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo trong thời kỳ là bao nhiêu? so với cùng kỳ năm 2000 tăng giảm bao nhiêu phần trăm?

+ Số đơn khiếu nại, tố cáo tiếp nhận thuộc thẩm quyền là bao nhiêu? tăng giảm bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ năm trước?

+ Số đơn khiếu nại, tố cáo tiếp nhận không thuộc thẩm quyền là bao nhiêu? tăng, giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?

+ Tổng số đơn tiếp nhận đã được xử lý: Bao nhiêu đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền? bao nhiêu đơn chuyển các cơ quan trong nội bộ ngành? bao nhiêu đơn hướng dẫn đương sự? bao nhiêu đơn đã thụ lý giải quyết? bao nhiêu đơn còn tồn chưa xử lý?

3- Kết quả giải quyết đơn khiếu tố.

+ Kết quả giải quyết đơn khiếu nại: Tổng số vụ khiếu nại đã giải quyết trong kỳ là bao nhiêu? chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền? tỷ lệ khiếu nại đúng, sai, có đúng có sai so với số vụ đã giải quyết. Các vụ khiếu nại đã và đang giải quyết còn bị kéo dài quá thời gian quy định? nguyên nhân kéo dài? số đơn đã được giải quyết nhưng vẫn còn khiếu kiện tiếp, nguyên nhân khiếu kiện tiếp lần 2, lần 3...? Bao nhiêu quyết định giải quyết đã được thi hành? bao nhiêu quyết định giải quyết không được thi hành? nguyên nhân quyết định chưa được thi hành? đề xuất các biện pháp giải quyết.

+ Đã trả lời những gì về quyền lợi tinh thần, vật chất cho người khiếu nại đúng, xử lý bao nhiêu đối tượng sai phạm qua giải quyết v.v.

+ Kết quả giải quyết đơn tố cáo: Tổng số vụ tố cáo đã giải quyết trong kỳ? chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền . Các vụ tố cáo đã giải quyết thì tỷ lệ đúng, sai, có đúng có sai so với số vụ đã giải quyết? Kết quả xử lý về hành chính, vật chất qua giải quyết đơn tố cáo. Những vụ tố cáo thuộc thẩm quyền đã và đang giải quyết còn bị kéo dài quá thời gian quy định? nguyên nhân, biện pháp quyết định? bao nhiêu quyết định xử lý, kiến nghị trong giải quyết đơn tố cáo được thi hành? bao nhiêu kiến nghị, quyết định xử lý không được thi hành? nguyên nhân và biện pháp giải quyết.

+ Nêu một số vụ việc điển hình đơn vị đã giải quyết, nhất là những vụ việc phức tạp, kép dài; Vụ việc có những nội dung mới phát sinh hoặc rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích.

4- Nhận xét đánh giá về kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

+ Công tác tổ chức chỉ đạo giải quyết đơn khiếu tố, việc chấp hành Luật và quy định của Bộ, những mặt làm tốt, chưa tốt và biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo.

+ Những vướng mắc về chế độ chính sách, về các nguyên nhân khác các ý kiến đề xuất về sửa đổi chế độ chính sách, về các giải pháp làm tăng hiệu quả của công tác giải quyết khiếu tố.

5- Mẫu biểu kèm theo báo

Kèm theo báo cáo là biểu tổng hợp số liệu để thuyết minh, chi tiết cụ thể thêm nội dung đã báo cáo. Vì vậy yêu cầu các đơn vị tập hợp số liệu thống nhất tiêu thức (theo dòng) trong mẫu biểu đã hướng dẫn (Quyết định 1258/1998/QĐ-BTC ngày 19/9/1998).

Lưu ý: để mẫu biểu ngắn gọn dễ đối chiếu, tổng hợp, biểu báo cáo chỉ lấy những tiêu thức nào có phát sinh trong năm và loại bỏ các tiêu thức (dòng) không có nội dung phát sinh.

6- Phương hướng nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2003 của đơn vị và hệ thống đơn vị trực thuộc.

Theo hướng dẫn của Thanh tra Nhà nước thì Thanh tra các Bộ, ngành khóa sổ và gửi báo cáo tổng kết công tác năm về Thanh tra Nhà nước trước ngày 30/11/2001. Các đơn vị khóa sổ và gửi báo cáo về Thanh tra Bộ như sau:

- Thời điểm khóa sổ lập báo cáo năm 2002: ngày 20/11/2002

- Thời hạn gửi báo cáo: Về Thanh tra Bộ trước ngày 27/11/2002

Thanh tra Bộ đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ lập báo cáo gửi Bộ Tài chính (qua Thanh tra Bộ) về công tác tiếp dân, tiếp nhận và kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc mình quản lý, đảm bảo các yêu cầu, nội dung và thời gian nêu trên.

KT. CHÁNH THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Văn Thái