BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2400/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nộp thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2006

Kính gửi :

Công ty POSLILAMA-Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn không số ngày 23/5/2006 của Công ty POSLILAMA về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng hóa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.4.3 mục II phần K Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính;

Công ty POSLILAMA hiện có nợ thuế nhập khẩu và thuế GTGT của các lô hàng thuộc dự án sản xuất 5 loại vắc xin. Tuy nhiên, do ngân sách chưa kịp bố trí vốn để Công ty nộp thuế; Vì vậy; Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đến 30/9/2006 và cho hưởng ân hạn thuế nếu Công ty chấp hành tốt pháp luật thuế với điều kiện:

- Chỉ còn nợ thuế nhập khẩu các lô hàng thuộc dự án sản xuất 5 loại vắc xin.

- Công ty không có nợ thuế quá hạn các lô hàng kinh doanh XNK khác

Trong thời gian từ nay đến 30/9/2006, Doanh nghiệp phải làm việc với Bộ Y tế để xử lý thuế phải nộp. Đến thời hạn trên không trả thuế sẽ bị cưỡng chế theo luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An