BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2401/TCHQ-GSQL
V/v thời hạn hàng hóa gửi Kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1066/HQBRVT-GSQL ngày 23/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việcvướng mắc đối với thời hạn hàng hóa của Công ty cổ phần du lịch và thương mạiVinacomin gửi kho ngoại quan của Công ty cổ phần hóa dầu Vạn An, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Do mặt hàng soda là hóa chất cầnđược bảo quản đặc biệt tại kho ngoại quan chuyên dùng, vì vậy để tạo điều kiệncho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công thương tạicông văn số 2975/BCT-XNK ngày 05/4/2013, xét thấy mặt hàng nhập khẩu phục vụhoạt động sản xuất của nhà máy Alumin Tân Rai thuộc dự án tổ hợp Bauxit - Nhômlà dự án trọng điểm quốc gia, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh BàRịa-Vũng Tàu yêu cầu Công ty Cổ phần du lịch và thương mại Vinacomin trong vòng06 tháng (kể từ ngày Tổng cục Hải quan có công văn này) phải đưa hết lượng hàngsoda đã hoàn thành thủ tục hải quan tại tờ khai số 10/NKD01 ngày 29/01/2013 rakhỏi kho ngoại quan. Trong thời gian chưa đưa hết lượng hàng ra, doanh nghiệpkinh doanh kho ngoại quan không được đưa các lô hàng khác lưu giữ cùng bồn chứalượng hàng đã làm thủ tục nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục XNK - Bộ Công thương;
(thay trả lời CV số 2975/BCT-XNK )
- Công ty CPTM và DL Vinacomin;
(Đ/c: Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Thành phố Hà Nội) (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh