B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2401/TCT-CS
V/v: xử phạt về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1712/CT-HCQTTVAC ngày01/06/2015 của Cục Thuế TP. Đà Nngnêu những vướng mắc về quản lý và xử lý vi phạm hóa đơn được quy định tại Nghịđịnh số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt tronglĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày17/01/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn xửphạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtnăm 2015, Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị địnhsố 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Tổng cục Thuế ghi nhận nhữngnội dung vướng mắc của Cục Thuế thành phố Đà Nng để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét khi sửa đổi, bổsung Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân