BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2401 TCT/NV2
V/v: thuế suất thuế GTGT hoạt động phát hành phim video

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu và phát hànhphim Việt Nam

Trả lời công văn số 08/KH-FFVN ngày 2/5/2001 của Công tyxuất nhập khẩu và phát hành phim Việt Nam về việc nộp thuế GTGT, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Doanh thu hoạt động phát hành phim video được xác định trêncơ sở số lượng băng phát hành nhân (x) đơn giá phát hành.

Số lượng băng phát hành được xác định bằng số nhãn kiểm soátghi tên phim đã thực tế sử dụng.

Đơn giá phát hành không bao gồm chi phí nhãn bản băng và chiphí băng trắng.

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm 18, Mục III Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuếGTGT và Điểm 2.40 Khoản 2, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì hoạtđộng phát hành nói trên của Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% từ 1/9/1999.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu: HC, NV2

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc