BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2401/TCT-TNCN
V/v: Quyết toán thuế TNCN của cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Công ty SCS (Vietnam)
(Số 191 - Bà Triệu - Hà Nội)

Tổng cục Thuếnhận được câu hỏi tại ''Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thuế năm 2007''của Công ty SCS (Vietnam) về việc quyết toán thuế TNCN của cá nhân nước ngoàilàm việc tại Việt Nam. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Kháchhàng của chúng tôi mới thành lập doanh nghiệp

- Năm 2006:ông đến Việt Nam làm việc vào tháng 7/2006 để công tác và giao dịch 1 thángtrong khoảng 2 đến 3 ngày và không phát sinh thu nhập tại Việt Nam.

- Năm 2007:tháng 4/2007 chính thức vào Việt Nam làm việc và có phát sinh thu nhập từ thángnày.

Vậy Ông cóphải quyết toán và nộp thuế TNCN cho năm 2006 hay không? Và thu nhập (nếu có)là thu nhập nào?

Trả lời:

Căn cứ Pháplệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày19/5/2001, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhậpđối với người có thu nhập cao số 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ banThường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Trường hợpngười nước ngoài vào Việt Nam để công tác, giao dịch trong thời gian ngắn,không có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì không phải kê khai, nộp thuế TNCNtại Việt Nam.

Trường hợpngười nước ngoài vào Việt Nam làm việc chính thức từ tháng 4/2007 và có phátsinh thu nhập thì cá nhân phải kê khai, nộp thuế từ thời điểm tháng 4/2007.

- Nếu cá nhânnước ngoài ở tại Việt Nam dưới 183 ngày tính cho 12 tháng liên tục kể từ khiđến Việt Nam thì cá nhân thuộc đối tượng không cư trú tại Việt Nam, thu nhậpchịu thuế là tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận thunhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài và chịu mức thuế suất 25%.

- Nếu cá nhânnước ngoài ở tại Việt Nam trên 183 ngày tính cho 12 tháng liên tục thì cá nhânthuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phátsinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam, tính thuế theo biểuthuế luỹ tiến từng phần.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tySCS (Vietnam) được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN, TTHT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc