THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2401/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ Chương trình NTP III

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8713/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ Chương trình mụctiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giai đoạn2011-2015" (Chương trình NTP III) do Chính phủ các nước: Anh, Australia vàĐan Mạch đồng tài trợ với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tưnêu tại văn bản trên.

2. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện, phê duyệt nội dung văn kiện Dựán và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theođúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Ngân hàng Chính sách xã hội VN;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: KGVX, KTN, KTTH, TH;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải