BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2402/BHXH-TCKT
V/v thực hiện chi trả hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg ngày03/10/2013 của Thủ tướng quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao độngđang hưởng trợ cấp thất nghiệp và Công văn số 1193/LĐTBXH-VL ngày 17/4/2014 vềviệc triển khai thực hiện hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợcấp thất nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH)Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung làBHXH tỉnh) thực hiện như sau:

1. Về mức, thời gian và phương thức hỗ trợ học nghềcho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo quy định tạiĐiều 3 Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg .

2. BHXH các tỉnh thực hiện chi trả mức hỗ trợ họcnghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số55/2013/QĐ-TTg cho cơ sở đào tạo nghề kể từ ngày 01/12/2013.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghịphản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban CSXH;
- Lưu: VT, TCKT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương