BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2402/BTC-TCT
V/v Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc thực hin tiêu thức chữ ký điện t của người mua trên hóa đơn điện t theo quy định tại Thôngtư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chínhphủ sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị đinh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chínhphủ quy định:

“5. Tổ chc kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóađơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

Tại điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của HĐĐT:

“1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

e) Chữ ký điện t theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng nămlập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trongtrường hợp người mua là đơn vị kế toán.

2. Một số trường hợp hóa đơn điện t không có đầy đủ các nội dung bắt buộcđược thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hp người mua không phải là đơn vị kếtoán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các h sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấphàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xutkho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì người bánlập hóa đơn điện t cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhấtthiết phi có chữ ký điện t của người mua.

Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điềukiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử củangười mua trên hóa đơn điện tử.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trư
ng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Công ty CP Navigos Việt Nam;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ/Cục:
CS, PC, CNTT - TCT;
- Lưu: VT, TCT
(VT,DNL(2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn