BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2402/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng đối với công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Tổngcông ty cơ điện xây dựng nông nghiệp và thủy lợi

Trảlời công văn số 319/TCT-TCCB ngày 28/6/2006 của Tổng công ty Cơ điện xây dựng nôngnghiệp và Thủy lợi về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tạikhoản 2, mục IV, Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005của liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính quy định: “Các doanhnghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thànhphần kinh tế khác khi vận dụng các quy định tại Thông tư này thì phải thực hiệnđúng các quy định về xếp hạng và xếp lương theo quy định tại Thông tư này. Riêngcác doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác thì không phải thực hiện thủtục đăng ký với liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trìnhcơ quan nhà nước quyết định hạng theo quy định của Thông tư này”.

Căncứ quy định trên đối với các công ty thành viên của Tổng công ty khi chuyển đổisang công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trong đó Nhà nước giữ cổphần chi phối), nếu vận dụng Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC để xếphạng và xếp lương cho các chức danh quản lý thì công ty căn cứ vào tiêu chuẩn xếphạng (phù hợp với ngành, nghề được kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư nêu trên)có văn bản gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét thẩm định trước khi Hộiđồng quản trị của công ty ra quyết định xếp hạng.

BộLao động - Thương binh và xã hội trả lời để Tổng công ty biết và thực hiện theođúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân