BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2402/TCHQ-TXNK
V/v xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Cần Thơ

Trả lời công văn số 626/HQCT-NVngày 15/4/2013 của Cục Hải quan Cần Thơ đề nghị xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tưđối với dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ván ép cao cấp từ nguyênliệu trấu" của Công ty TNHH Novotech - Trung Hưng, tiếp theo công văn số 1622/TCHQ-TXNK ngày 1/4/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, mục I,phần A phụ lục I danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèmtheo Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, thì dự án"sảnxuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm"thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.

Trường hợp của Cty TNHH Novotech -Trung Hưng có dự án đầu tư sản xuất ván ép từ nguyên liệu trấu không thuộc lĩnhvực "sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vậtliệu quý hiếm" nêu tại điểm 1, mục I, phần A phụ lục I danh mục lĩnhvực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP dođó không được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Đề nghị Cục Hải quan Cần Thơ chủ độngnghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, đối chiếu với thực tế của các dự án đầu tưphát sinh tại đơn vị để xử lý theo quy định. Trường hợp vướng mắc có văn bản(kèm hồ sơ) báo cáo Tổng cục kèm đề xuất của đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Cần Thơ được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ