BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2402/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2011

Kính gửi: Công ty Thông tin di động (VMS).

Trả lời công văn số 1450/TCKT ngày07/04/2011 của Công ty thông tin di động (VMS) đề nghị hướng dẫn một số nộidung về chính sách thuế. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến Cục TCDN và các VụChính sách Thuế, Pháp chế, Chế độ kế toán và kiểm toán (BTC), Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ thuế GTGT đầuvào:

Tại điểm 1.3, Mục III, Phần B, Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấutrừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợppháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâunhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫncủa Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách phápnhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tạiViệt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngânhàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá,dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã cóthuế GTGT.

...”

Căn cứ quy định trên đây:

- Trường hợp Trung tâm thông tin diđộng khu vực khi mua hàng hoá, dịch vụ thực hiện ký hợp đồng mua bán hàng hoá,dịch vụ nhưng giao cho chi nhánh (là đơn vị hạch toán phụ thuộc) theo dõi, quảnlý nhận hàng hoá, dịch vụ, thanh toán tiền và nhận hoá đơn GTGT từ đơn vị cungcấp thì chi nhánh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu việc giao hàng, thanhtoán tiền, xuất hoá đơn như trên được quy định tại hợp đồng mua bán hàng hoá,dịch vụ và đảm bảo các điều kiện nêu tại điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC .

- Trường hợp Trung tâm thông tin diđộng khu vực khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ ký hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịchvụ với các Tổng đại lý. Tổng đại lý thanh toán tiền cho Trung tâm nhưng chinhánh (là đơn vị hạch toán phụ thuộc) xuất hoá đơn GTGT cho Tổng đại lý thìTổng đại lý được khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn do chi nhánh xuất nếu việcthanh toán và xuất hoá đơn như nêu trên được quy định tại hợp đồng cung cấphàng hoá, địch vụ và đảm bảo các điều kiện nêu tại điểm 1.3, Mục III, Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC .

Đề nghị công ty Thông tin di độnghướng dẫn Trung tâm Thông tin di động và các chi nhánh thực hiện việc ký hợpđồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và khấu trừ thuế GTGT đầu vào đúng quy định củapháp luật hiện hành.

2. Về việc xác định chi phí được trừđối với khoản thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài:

Tại điểm 16, Mục V, Phần I công vănsố 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDNnăm 2009:

“...

Thuế TNDN (thuế nhà thầu) nộp thaynhà thầu nước ngoài được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế trong trường hợp thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nướcngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuếTNDN”

Tại điểm 12, Mục I, Phần A công vănsố 518/TCT-CS ngày 14/02/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDNnăm 2010 và một số nội dung cần lưu ý về thuế GTGT, TTĐB, thuế đối với nhà thầunước ngoài:

“...

Thuế TNDN nộp thay nhà thầu nướcngoài (thuế nhà thầu) được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế trong trường hợp thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nướcngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuếTNDN (thuế nhà thầu).”

Tại tiết m, khoản 2, Điều l Thông tưsố 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 cửa Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“...

- Thuế TNDN nộp thay nhà thầu nướcngoài (thuế nhà thầu) được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế trong trường hợp thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nướcngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuêTNDN (thuế nhà thầu).”

Tại điểm 14, Chuẩn mực kế toán số 03Tài sản cố định hữu hình quy định:

Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hìnhtrong trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm như sau:

“14. Nguyên giá TSCĐ hữu hình muasắm bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảmgiá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chiphí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng,như: Chi phí chuẩn bị mặt bằng; Chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu; Chi phílắp đặt, chạy thử (trừ (-) các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạythử); Chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác

Đối với TSCĐ hữu hình hình thành dođầu tư xây dựng theo phương thức giao thầu, nguyên giá là giá quyết toán côngtrình đầu tư xây dựng, các chi phí liên quan trực tiếp khác và lệ phí trước bạ(nếu có).”

Căn cứ các quy định trên, khoản thuếTNDN liên quan trực tiếp đến việc hình thành TSCĐ theo quy định tại điểm 14,Chuẩn mực kế toán số 03 do Công ty Thông tin di động nộp thay nhà thầu nướcngoài được tính vào nguyên giá TSCĐ nếu trong thoả thuận tại hợp đồng nhà thầunước ngoài quy định doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm thuếTNDN mà nhà thầu nước ngoài phải nộp. Chi phí khấu hao TSCĐ hàng năm được xácđịnh là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Đề nghị công ty hướng dẫn các Trungtâm thông tin di động khu vực liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫncụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyThông tin di động (VMS) biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục TCDN, các Vụ: CST, PC, CĐKT (BTC);
- Các Vụ: CS, KK, PC-2b (TCT)
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường