VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------
V/v: Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012
Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 35/TTr-BGDĐT ngày 16 tháng 01 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:
Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện nội dung Đề án, đảm bảo tính khả thi của các mục tiêu; dự kiến kinh phí các tiểu đề án, kinh phí các hoạt động và tổng kinh phí của Đề án, có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự toán và nguồn kinh phí; tổ chức cuộc họp xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020 về Đề án vào cuối tháng 4 năm 2012; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 5 năm 2012.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP,
các Vụ: PL, TCCV, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4). VM 27
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam