VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 2402/VPCP-KTN

V/v: thí điểm sàn giao dịch nông sản và cơ chế chính sách để Công ty cổ phần MASAN thực hiện dự án nhà máy xay sát lúa 1 triệu tấn/năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (công văn số 123/UBND-KTTH ngày 12 tháng 12 năm 2010, công văn số 132/UBND-TH ngày 24 tháng 02 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1589/BKH-KTDV ngày 11 tháng 3 năm 2010, công văn số 1749/BKH-KTNN ngày 18 tháng 3 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 645/BNN-CB ngày 9 tháng 3 năm 2010, công văn số 699/BNN-CB ngày 15 tháng 3 năm 2010), Công thương (công văn số 2311/BCT-TTTN ngày 9 tháng 3 năm 2010), công văn số 3363/BCT-KH ngày 02 tháng 4 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 2860/BTC-TCDN ngày 10 tháng 3 năm 2010, công văn số 4037/BTC-TCDN ngày 01 tháng 4 năm 2010) về việc thí điểm thành lập sàn giao dịch nông sản tập trung tại Kiên Giang và cơ chế chính sách để công ty cổ phần MASAN thực hiện dự án nhà máy xay sát lúa 1 triệu tấn/năm tại khu công nghiệp Thạnh Lộc – Kiên Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương thí điểm thành lập sàn giao dịch nông sản tập trung tại tỉnh Kiên Giang. Công ty cổ phần MASAN làm việc với Bộ Công Thương để được hướng dẫn về thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động sàn giao dịch theo quy định của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa thông qua sở giao dịch hàng hóa.

2. Việc vay vốn với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất để đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực thực hiện dự án: Dự án thuộc danh mục các dự án được vay vốn đầu tư phát triển và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu; đối với việc đầu tư thiết bị xay sát gạo có tỷ lệ thu hồi gạo nguyên cao (trên 70%) được áp dụng lãi suất theo quy định của Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về cơ chế chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

3. Đồng ý Dự án xay sát lúa công suất 1 triệu tấn/năm tại khu công nghiệp Thạnh Lộc của Công ty cổ phần MASAN được hưởng các ưu đãi đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất) theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý