BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2403/LĐTBXH-TL
V/v vận dụng xếp lượng đối với viên chức quản lý các Ban quản lý dự án thuộc TCty Dầu Khí VN

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Dầu Khí Việt Nam

Trả lời công văn số 1138/CV-HĐQT ngày 16/5/2003 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy mô và tầm quan trọng của dự án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận để Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tạm thời vận dụng xếp lương chức vụ theo doanh nghiệp hạng I ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ đối với các viên chức quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) Ban quản lý dự án Khí- Điện- Đạm Cà Mau và Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đối với các viên chức giữ chức vụ lãnh đạo Ban quản lý dự án nói trên (trưởng phòng, phó phòng và tương đương) hưởng lương chuyên môn cộng phụ cấp chức vụ như doanh nghiệp hạng I.

Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng