BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2403/TCHQ-GSQL
V/v: hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 838/CHQ-NV ngày 16/03/2006 của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Thương mại đang xem xét giải quyết theo chức năng đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu. Sau khi Bộ Thương mại có ý kiến chính thức bằng văn bản, Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu được biết./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Vụ XNK - Bộ TM (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An