BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2403/TCHQ-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP May xuất khẩu Hà Phong.
(Xã Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 08/HQ-HP /0604 ngày 25/4/2013 của Công ty CP May xuất khẩu Hà Phong về đềnghị gia hạn nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 52Luật Quản lý thuế; Điều 24 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 được sửa đổibổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chínhphủ quy định các trường hợp được gia hạn nộp thuế, thẩm quyền gia hạn, hồ sơgia hạn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế và được hướng dẫn cụ thể tạiĐiều 133 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Đề nghị Côngty CP May xuất khẩu Hà Phong nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty CP May xuất khẩu Hà Phong được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn