BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------
Số: 2403/TCT-KK
V/v: Khôi phục mã số thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Bình
Trả lời công văn số 1435/CT-KTT đề ngày 28/06/2012 của Cục thuế Ninh Bình đề nghị khôi phục lại mã số thuế do cán bộ đăng ký cấp MST thực hiện thao tác đóng MST nhầm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ, công văn số 3981/TCT-KK ngày 04/11/2011 của Tổng cục Thuế về việc khôi phục mã số thuế cho NNT do cơ quan thuế đóng nhầm hướng dẫn:
“Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế trước khi khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế do Cục thuế đóng nhầm các nội dung sau:
- Lý do đóng nhầm mã số thuế;
- Các thủ tục cơ quan thuế đã thực hiện khi đóng mã số thuế của người nộp thuế;
- Tình hình sản xuất kinh doanh, kê khai nộp thuế của người nộp thuế trong thời gian mã số thuế bị đóng;
- Lý do khôi phục mã số thuế.”
Qua kiểm tra tài liệu, số liệu liên quan đến việc đóng MST: 0100100689-025 kèm theo công văn số 1435/CT-KTT đề ngày 28/06/2012 của Cục thuế Ninh Bình, Tổng cục Thuế xét thấy tài liệu đã đầy đủ theo đúng hướng dẫn nêu trên. Cục thuế Ninh Bình hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong tài liệu cung cấp. Do cán bộ thuế thao tác đóng MST: 0100100689-026 không phải MST: 0100100689-025 mà đơn vị yêu cầu đóng. Do vậy, Tổng cục Thuế chấp nhận khôi phục lại MST: 0100100689-026 của Trạm Chế biến & Kinh doanh than Ninh Bình.
Đề nghị Lãnh đạo, cán bộ công chức Cục thuế Ninh Bình rà soát việc quản lý người nộp thuế trên địa bàn, thực hiện việc cấp, đóng mã số thuế theo đúng quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT (để biết);
- Lưu: VT, KK (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái