BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2403 TCT/NV6
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 419 CT/NV ngày 28/5/2001 của Cục thuếtỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1/ Căn cứ quy định của Luật thuế TNDN và quy định về chế độtài chính, kế toán hiện hành thì: Thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinhdoanh được căn cứ trên toàn bộ doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ mà cơ sởkinh doanh được hưởng và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động sảnxuất kinh doanh trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định nêu trên thì thu nhập từ hoa hồng đại lý đượcbù trừ với thu nhập kinh doanh khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

2/ Đối với đá khai thác đập thành đá cục có kích cỡ khácnhau như đá 1x2; 4x6, ... áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%; nếu chế biến thành đáxẻ, đá ốp lát, ganitô áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% (điểm 2.14, mục II, phầnB, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính).

3/ Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừthực hiện sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ đầy đủ đúng quy định đến cuối tháng4/2001 kê khai thuế GTGT âm (-), tháng 5/2001 cơ sở vi phạm chế độ kế toán, hóađơn chứng từ bị cơ quan thuế ấn định thuế GTGT phải nộp, đến tháng 6/2001 cơ sởthực hiện sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ đúng quy định, thì số thuế GTGT đãkê khai âm (-) tháng 4/2001 không được khấu trừ vào tháng 6/2001. Đồng thời Cơsở kinh doanh còn bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế (theo quy địnhtại điểm 2, mục II, Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tàichính).

4/ Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế,nếu hàng hóa mua vào thuộc diện phải lập bảng kê (theo mẫu 04/GTGT ban hành kèmtheo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính), mà đơn vịkhông lập, thì không được khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
- VP.B (TCT)
- Lưu: HC, NV6 (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu