VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2403/VPCP-QHQT
V/v hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
- Bộ Y tế
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhànước tại văn bản số 361/ĐTKDV- ĐT3 ngày 18 tháng 3 năm 2013 về hợp tác xây dựngnhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninhcó ý kiến như sau:

1. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại văn bản số 6819/VPCP-QHQT ngày 31/8/2012 của Văn phòng Chính phủ.

2. Yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước(SCIC) lấy ý kiến Bộ Y tế và các Bộ ngành liên quan đối với dự kiến hợp tác đầutư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc giữa SCIC với Công ty dược phẩm CFR nhằmđánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án cũng như góp phần đảm bảo nguồn cungổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm,
các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). QL 28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng