BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2404 TCT/CS
V/v Sử dụng hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 163/CTBN ngày 04/03/2003 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 1.7, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính đã nêu: “Hoá đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là:…hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn. Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hoá đơn phải rõ ràng, đầy đủ chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xoá, sửa chữa”.

Căn cứ vào hướng dẫn nói trên, nếu trên hoá đơn chỉ ghi sai tên doanh nghiệp hoặc mã số thuế còn các chỉ tiêu khác đúng thì hai bên mua bán phải có biên bản điều chỉnh lại đúng tên doanh nghiệp, hoặc mã số thuế. Việc điều chỉnh tên doanh nghiệp hoặc mã số thuế cho cả liên hoá đơn giao cho bên mua và liên hoá đơn lưu ở bên bán. Hoá đơn bị sửa theo các tiêu thức trên phải đóng dấu xác nhận của bên bán. Nếu bảo đảm thủ tục nêu trên thì được phép khấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, tính vào chi phí hợp lý.

2. Theo hướng dẫn tại điểm 5.9, mục IV, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC trường hợp do so suất bên bán viết hoá đơn sai giá tính thuế, dẫn đến ghi sai số thuế trên hoá đơn thì hai bên phải lập biên bản ghi rõ mức giá (tăng, giảm) theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do (tăng, giảm) giá; đồng thời bên bán lập hoá đơn để điều chỉnh mức giá (tăng, giảm). Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh mức giá (tăng giảm) cho hoá đơn, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu…Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh mức giá (tăng, giảm), bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào. Đồng thời, Cơ quan thuế tiến hành xử lý vi phạm hành chính về hoá đơn, chứng từ theo quy định hiện hành.

3. Tại điểm 1.2, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC có nêu “thời điểm lập hoá đơn; hoá đơn phải lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định”. Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu đơn vị chính không xuất hoá đơn ngay khi điều chỉnh vật tư, hàng hoá cho đơn vị phụ thuộc thì hoá đơn mà đơn vị chính xuất sau khi đơn vị phụ thuộc đã nhập kho và xuất dùng cho sản xuất, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để cục thuế tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc