BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2405/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Cty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam.
(Địa chỉ: lô J1/2 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số PSNV-ACS18/05/2012ngày 18/05/2012 của Cty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam về chính sáchthuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4, điểm 16 mục IV phần BThông tư số 134/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thuế TNDN; Điểm 4, điểm16 mục V phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thuếTNDN; Điểm 1.4 mục II Thông tư số 13/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định vềtrích lập và sử dụng các khoản dự phòng; Điều 4 Thông tư số 228/2009/TT-BTC củaBộ Tài chính quy định về trích lập và sử dụng các khoản dự phòng, trường hợpnăm 2008, năm 2009 Cty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam thanh lý các máymóc thiết bị, nguyên vật liệu và tiêu hủy nguyên vật liệu của bộ phận sản xuấtđĩa quang do bộ phận này ngừng hoạt động thì xử lý như sau:

- Đối với việc thanh lý các máy mócthiết bị, nguyên vật liệu: nếu phát sinh thu nhập thì tính vào thu nhập khác, nếuphát sinh khoản lỗ thì giảm trừ thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế TNDNnếu việc thanh lý tài sản có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

- Đối với việc tiêu hủy nguyên vật liệu:nếu doanh nghiệp đã trích lập dự phòng đối với nguyên vật liệu tiêu hủy thì saukhi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với nguyên vật liệuđó, phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệpnếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty TNHHPanasonic System Networks Việt Nam biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn