BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------------
Số: 2405/TCT-VP
V/v: đính chính công văn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 01/7/2011 Tổng cục Thuế đã có công văn 2263/TCT-CS ngày 01/7/2011 về thuế GTGT đối với hoạt động mua ký quỹ chứng khoán gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Do sơ suất trong khâu soạn thảo, Tổng cục Thuế xin đính chính như sau:
Tại đoạn 4 công văn 2263/TCT-CS ngày 01/7/2011 đã in: “Đề nghị các Cục thuế tổ chức thực hiện đúng quy định về thuế GTGT đối với dịch vụ ứng trước tiền bán của các công ty chứng khoán theo các văn bản đã hướng dẫn nêu trên.”
Nay xin được sửa thành: “Đề nghị các Cục thuế tổ chức thực hiện đúng quy định về thuế GTGT đối với dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của công ty chứng khoán theo các văn bản đã hướng dẫn nêu trên.”
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Các Vụ đơn vị thuộc TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (4b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đoàn Xuân Trường