BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2406/LĐTBXH-BHXH
V/v tham gia bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp cà phê ở Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2001

Kính gửi: Thủtướng Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được côngvăn số 3147/VPCP-KTTH ngày 17/7/2001 của Văn phòng Chính phủ đề nghị cho ý vềviệc tham gia bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp cà phê trên địa bàn Tây Nguyên,sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của tổng công ty cà phê Việt Nam thìđa số các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cà phê thực hiện cơ chế khoán sản phẩmcho người lao động. Theo cơ chế này thì người lao động phải nộp khoảng 40% sảnphẩm cho doanh nghiệp gồm các khoản: Các loại thuế, chi phí quản lý bộ máy, đóngkinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội ... Những năm vừa qua cà phê được mùasố lượng không ngừng tăng, vì vậy người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đầy đủđến năm 2000 (theo cơ chế nộp sản phẩm nêu trên). Nhưng hiện nay do giá bán càphê thấp hơn giá thành sản xuất, làm cho cho các doanh nghiệp cà phê thua lỗ.Như vậy, xét quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp thì người lao động đãđóng đủ bảo hiểm xã hội, xét quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm xãhội thì doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Vì vậy nếuđồng ý để các doanh nghiệp cà phê ngừng đóng bảo hiểm xã hội trong 2 năm (2001-2002)thì người lao động bị mất quyền lợi và trái với quy định tại khoản 1 Điều 141Chương XII Bộ Luật lao động.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động và nâng caotrách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết nhưsau:

1- Cho phép Tổng công ty cà phê Việt Nam nợ bảo hiểmxã hội năm 2001 và 2002, cuối năm 2002 Tổng công ty có trách nhiệm hoàn nợ bảohiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội ( không phải chịu lãi suất do nợ).

Việc nợ của Tổng công ty chỉ giải quyết đối với phầnthuộc trách nhiệm của Tổng công ty đóng cho người lao động là 15% trên tổng quỹlương theo quy định hiện hành, còn phần của người lao động phải đóng 5% thìkhông được nợ, Tổng công ty phải thu và nộp cho quỹ bảo hiểm xã hội để tránhtình trạng người lao động khi về hưu không thu được. Trường hợp cho người laođộng nợ thì người lao động phải có giấy cam đoan sẽ hoàn trả khi hưởng chế độhưu trí.

2- Vì cho Tổng công ty nợ bảo hiểm xã hội, để bảođảm chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn (ốm đau, thai sản, Tai nạn lao động và bệnhnghề nghiệp). Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho Tổng công ty vay bằng 5% quỹ lươngđể giải quyết các chế độ này đối với người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

K/T. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng