BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2406/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH FoneN ViệtNam
(Đ/c: Số 23 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2015/CV-FVNngày 19/1/2015 của Công ty TNHH FoneN Việt Nam vướng mắc về việc kê khai thuếGTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 về sửađổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

“Luật này có hiệu lực thi hành từngày 01 tháng 01 năm 2015.”

Khoản 1, Điều 6 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày12/2/2015 của Chính Phủ quy định

“Nghị định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.”

Khoản 1, Điều 2; khoản 1 Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“đ) Trường hợp người nộp thuế cóhoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãnglai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trườnghợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộctại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi làkinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai,chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khaithuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bánhàng vãng lai và chuyển nhượng bất độngsản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địabàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuếđối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãnglai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

“Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật vềthuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy chi tiếtthi hành Luật sửa đổi, bổ sungmột sốđiều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung mộtsố điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành”

Công văn số 767/TCT-CS ngày 05/3/2015 của Tổng cụcThuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.

“a) Điều 11:

+ Hướng dẫn nộp thuế theo tỷ lệ đốivới trường hợp xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãnglai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1tỷ đồng trở lên.

Trước đây: Không hướng dẫn về giátrị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãnglai ngoại tỉnh để kê khai thuế tại nơi có công trình.”

Trường hợp từ 01/01/2015 Công ty TNHH FoneN Việt Namcó phát sinh hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai thì Công ty thực hiện kê khai thuếGTGT vãng laitheo hướng dẫn tại khoản 1Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, sửa đổi, bổ sung điểm đ,khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời đơn vị biết, liên hệ với CụcThuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ: CS; PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương