BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2406 TCT/NV6
V/v: quản lý thu thuế hộ cá thể kinh doanh

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 846/CV - CTngày 15/6/2001 của Cục thuế về quản lý thu thuế đối với hộ cá thể kinh doanh,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7.a phần Đ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 79/2000/Nđ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luậtthuế GTGT quy định: "Hộ kinh doanh vừa và nhỏ nộp thuế theo mức ổn địnhtrong từng thời gian, nếu trong thời gian đó có thay đổi kinh doanh, cơ quanthuế phải điều chỉnh mức thuế đã ấn định. Hộ kinh doanh có thay đổi kinh doanhhoặc nghỉ kinh doanh phải khai báo với cơ quan thuế để xem xét, điều chỉnh mứcthuế đã ấn định".

Theo quy định trên thì:

1/ Trường hợp hộ kinh doanh nộpthuế theo phương pháp trực tiếp, ấn định thuế, có sử dụng hóa đơn bán hàng, nếudoanh thu trên hóa đơn bán hàng của tháng cao hơn doanh thu ấn định, cơ quanthuế có quyền tính lại số thuế phải nộp theo doanh thu ghi trên hóa đơn và xemxét ấn định lại doanh thu, thuế phải nộp cho các tháng sau.

2/ Trường hợp hộ kinh doanh nộpthuế theo phương pháp ấn định thuế qua kiểm tra phát hiện doanh thu thực tếtrong tháng cao hơn nhiều lần so với doanh thu đang ấn định thu thuế, cơ quanthuế có quyền tính lại số thuế phải nộp theo doanh số kiểm tra và ấn định lạidoanh thu, thuế phải nộp cho các tháng sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: HC, NV6 (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu