TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2406 TCT/PCCS
V/v xử phạt vi phạm hành chính do nộp chậm tiền thuế, tiền phạt

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 527/CT-QLDN ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước hỏi về việc xác định mức tiền phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nộp chậm tiền thuế, tiền phạt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 4, Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định: “Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần”.

- Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hướng dẫn: “Cá nhân, tổ chức có hành vi nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt so với ngày quy định phải nộp ghi trong thông báo nộp thuế, lệnh thu hoặc thời hạn phải nộp theo quy định của văn bản pháp luật về thuế, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế”.

Vì vậy, đối với nộp chậm tiền thuế, tiền phạt theo quy định sẽ bị phạt vi phạm hành chính về hành vi nộp chậm tiền thuế, tiền phạt với mức tiền phạt được quy định tại văn bản pháp luật về thuế tương ứng.

Ví dụ: mức phạt nộp chậm tiền thuế, tiền phạt về thuế GTGT được quy định tại điểm 2, Mục I, Phần G Thông tư số 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ là: mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền nộp chậm”.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương