BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/TCT- PCCS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

Liên danh Obayashi Sumitomo
(Đ/c: P226, KS Bình Minh, 27 Lý Thái Tổ, Hà Nội)

Về nội dung kiến nghị của Liên danh Obayashi Sumitomo nêutại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về Thuế năm 2007 về hoàn thuế giá trị giatăng đối với Dự án xây dựng cầu Thanh Trì sử dụng nguồn vốn ODA, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Chi phí thuê nhà cho nhân viên người nước ngoài do Liêndanh chịu trách nhiệm thanh toán (theo hợp đồng lao động và quy định của Côngty) có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp. Liên danh đã kê khai và được khấu trừ đếntháng 12/2003. Từ tháng 1/2004 đến nay, Cục thuế TP Hà Nội yêu cầu phải có côngvăn của Tổng cục Thuế thì mới được tiếp tục hoàn thuế.

2. Liên danh trả tiền cước điện thoại di động của toàn bộkỹ sư và nhân viên dự án làm việc 3 ca trên công trường xây dựng cầu Thanh Trìqua ngân hàng cho Công ty Mobi Fone. Trên hoá đơn ghi tên người mua là Liêndanh và có đầy đủ các nội dung khác. Vậy Liên danh chúng tôi có được khấu trừthuế GTGT đầu vào không.

3. Trong thời gian đầu dự án, do một số nguyên nhân kháchquan nên Liên danh chưa được cấp MST nhưng đã có phát sinh mua một số hàng hóa,dịch vụ, có tên người mua là Liên danh thì Liên danh có được khấu trừ, hoànthuế GTGT hay không.

4. Trong quá trình kiểm tra hoá đơn của Liên danh có nhữngsai sót như thiếu chi tiết ghi trên hoá đơn thì Liên danh có được sửa lại đểhoá đơn hoàn chỉnh và được phép hoàn thuế không, hay hoá đơn trước khi trình cơquan thuế bắt buộc phải hoàn chỉnh, nếu không hoá đơn sẽ bị loại (trường hợphoá đơn của Liên danh hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ, chỉ bị sai sót do lỗi ghichép hoá đơn).

Trả lời:

Tại Điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTCngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn:''Căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào theo quy định trên đây là số thuếGTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào... Cơ sởkinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hoáđơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hoá đơn không ghi thuếGTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giáđã có thuế GTGT); không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế củangười bán nên không xác định được người bán; hoá đơn, chứng từ nộp thuế GTGTgiả, hoá đơn bị tẩy xoá, hoá đơn khống (không bán hàng hoá, dịch vụ); hoá đơnghi giá trị cao hơn giá trị thực tế của hàng hoá, dịch vụ.

Tại điểm 1.7 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơnhướng dẫn:'Hoá đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tínhchi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là::

a- Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ.

- Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liêngiao khách hàng).

- Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy địnhvà phải nguyên vẹn.

- Số liệu chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửachữa ''.

Căn cứ hướng dẫn trên, các vướng mắc về hoàn thuế GTGT củaLiên danhObayashi Sumitomo liên quan đến Dự án xây dựng cầu Thanh Trìsử dụng nguồn vốnODA được xử lý như sau:

- Trường hợp Liên danh trả chi phí thuê nhà cho lao độngngười nước ngoài theo thoả thuận trong hợp đồng lao động, và quy định của Liêndanh nếu có đầy đủ chứng từ, hoá đơn GTGT đảm bảo các điều kiện theo các hướngdẫn trên và kê khai đúng thời hạn thì được kê khai vào thuế GTGT đầu vào đượckhấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT.

- Trường hợp Liên danh trả chi phí cước điện thoại di độngcho kỹ sư và nhân viên dự án nếu có đầy đủ chứng từ, hoá đơn GTGT đảm bảo cácđiều kiện theo các hướng dẫn trên và kê khai đúng thời hạn thì được kê khai vàothuế GTGT đầu vào được khấu trù hoặc hoàn thuế GTGT.

- Trường hợp trong thời gian, đầu thực hiện dự án do một sốnguyên nhân khách quan, Liên danh chưa được cấp mã sô thuế nhưng có mua một sốhàng hoá dịch vụ sử dụng cho Hợp đồng ký với chủ dự án thì số thuế GTGT củahàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn GTGT chưa có mã số thuế nhưng có tên Ngườimua là Liên danh và có đầy đủ các nội dung khác của hoá đơn thì Liên danh đượcxem xét hoàn thuế GTGT đầu vào. Cục thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm kiểmtra, xác minh cụ thể các hoá đơn chưa có mã số thuế của Liên danh.

Trường hợp hoá đơn GTGT ghi không đầy đủ các chi tiết, chỉtiêu theo quy định thì Liên danh không được sửa chữa hoá đơn. Trường hợp này,Liên danh có thể yêu cầu bên bán hàng hoá, dịch vụ làm biên bản huỷ hoá đơnGTGT này và lập lại hoá đơn GTGT khác theo hướng dẫn tại điểm 1.10 Mục VI PhầnB Thông tư số 120/2002/TT-BTC (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời để Liên danh Obayashi Sumitomo biếtvà đề nghị Liên danh liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Ban TTHT;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương