VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2407/VPCP-KNTN
V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Lệ Thu (TP. Hà Nội)

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủtại Văn bản số 601/BC-TTCP ngày 26 tháng 3 năm 2010 về việc giải quyết khiếunại của bà Trần Lệ Thu (trú tại số nhà 20, đường 3, F361, An Dương, phường YênPhụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) liên quan đến nhà đất tại 24 Điện Biên Phủ,quận Ba Đình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Thanh traChính phủ tại Báo cáo số 601/BC-TTCP ngày 26 tháng 3 năm 2010. Yêu cầu Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phốthực hiện dứt điểm nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và báo cáo kếtquả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Trụ sở tiếp CD (110 Cầu Giấy, HN);
- Bà Trần Lệ Thu (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ; Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KNTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ