BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2408/TM-XNK
V/v nhập khẩu xe 2 bánh gắn máy dạng CKD thu nợ với Lào

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 786/CP-KTTH ngày 27/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu xe 2 bánh gắn máy dạng CKD thu nợ từ Lào;

Tiếp theo công văn số 373/TM-XNK ngày 20/12/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu xe máy thanh toán nợ với Lào;

Bộ Thương mại đề nghị Tổng cục Hải quan giải quyết thủ tục nhập khẩu linh k iện CKD xe 2 bánh gắn máy cho các doanh nghiệp thuộc các đối tượng quy định tại Điểm 1 công văn số 373/TM-XNK ngày 20/12/2002 của Bộ Thương mại đối với linh kiện CDK xe 2 bánh gắn máy có xuất xứ từ Italia.

Các nội dung khác quy định tại công văn số 373/TM-XNK dẫn trên giữ nguyên hiệu lực./.

Trân trọng.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu