BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2409/BTC-QLCS
V/v bố trí trụ sở làm việc cho các Đoàn Luật sư tại các địa phương

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày 25/12/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10807/VPCP- KTN thông báo ý kiến của Phó Th tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc bố trí trụ sở làm việc cho các Đoàn Luật sư tại các địa phương như sau:

“1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương xem xét đề nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Công văn nêu trên về việc b trí trụ sở làm việc cho các Đoàn Luật sư tại các địa phương, thống nhất đ xuất phương án xử lý, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ đạo các Đoàn Luật sư căn cứ tiêu chuẩn định mức về trụ sở làm việc theo quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ -TTg ngày 05/7/1999, Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp để xác định nhu cầu sử dụng nhà, đất cụ thể của các Đoàn Luật sư trên địa bàn từng địa phương và khả năng hỗ trợ của địa phương, ngân sách Nhà nước... để làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi xác định được cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc địa phương quản lý phù hợp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản gửi Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chuyển giao theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Bộ Tài chính trả lời để Liên đoàn Luật sư Việt Nam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư
ơng;
- Lưu VT, QLCS
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đ Hoàng Anh Tuấn