BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2409/TC /TCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2409/TC-TCT NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 910/CP-NN NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ điểm 3 Công điện số 910/CP-NN ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không thu phí, lệ phí kiểm dịch động vật, thực vật khi xuất khẩu quy định tại Quyết định số 22/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ Tài chính về mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Thông tư số 53/2001/TT-BTC ngày 3/7/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

Quy định này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân (trong nước và nước ngoài) có động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật xuất khẩu kể từ ngày Công điện số 910/CP-NN ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Các tổ chức, cá nhân (trong nước và nước ngoài) có động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật nhập khẩu và các trường hợp khác (không kể xuất khẩu) thực hiện nộp phí, lệ phí kiểm dịch theo quy định hiện hành khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm dịch và cấp giấy phép kiểm dịch.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)