BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2409/TCT- DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1840/CT-THXLDL ngày 18/04/2006 và côngvăn số 470/CT-DNNN ngày 23/1/2006 của Cục Thuế thành phố Đã Nẵng về việc khấutrừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai trễ hạn, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Thuế thì: Nhà máy sản xuất phụ tùngxe máy là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ.Trong tháng 1l/2003, Nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy (Nhà máy) có một số hoáđơn GTGT đầu vào nhập linh kiện xe máy của Công ty thực phẩm) và đầu tư côngnghệ (Công ty) với số tiền là 317.596.252đ, Nhà máy đã kê khai các hoá đơn đầuvào tại Bảng kê mẫu số 03/GTGT nhưng do sơ xuất Nhà máy chưa tổng hợp vào Tờkhai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT để khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thời hạn quyđịnh. Cục Thuế Đà Nẵng xác định Công ty đã kê khai, nộp thuê GTGT đầu ra đốivới các hoá đơn linh kiện xe máy (nêu trên). Nhà máy cũng đã nộp thuế GTGT đầura của lô xe máy được sản xuất từ các linh kiện của các hoá đơn chậm kê khai,khấu trừ (nêu trên) và Cục Thuế xác định Nhà máy là đơn vị thực hiện tốt kêkhai thuế hàng tháng, nộp báo cáo quyết toán thuế GTGT năm đầy đủ.

Theo đề nghị của Cục Thuế và xét tình hình cụ thể, để tạođiều kiện giải quyết khó khăn về vốn cho doanh nghiệp. Được sự đồng ý của BộTài chính về việc xử lý khấu trừ thuế đối với hoá đơn GTGT kê khai chậm, Tổngcục Thuế nhất trí với đê nghị của Cục Thuế giải quyết cho Nhà máy sản xuất phụtùng xe máy được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hoá đơn nhập linh kiện xe máycủa Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ trong tháng 11/2003 với số tiền là317.596.252đ nhưng chậm kê khai (nêu trên). Nhà máy bị xử phạt vi phạm hành chínhvề việc chậm kê khai, khấu trừ thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TP và Đtư công nghệ
- NM SX phụ tùng
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến