BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/BXD-QLN
V/v áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nhà ở đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triểnnhà Hà Nội - HANDICO

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 44/TCT-PTDA ngày 15/01/2014của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - HANDICO đề nghị hướng dẫnviệc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nhà ở khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch chitiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội - Khu xây dựng đợt đầu. Sau khi nghiên cứu,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thực hiện việc rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn ngành sangtiêu chuẩn quốc gia theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật,ngày 25/02/2013 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 212/QĐ-BXD về hủy bỏ 169 tiêuchuẩn ngành Xây dựng. Tiêu chuẩn “TCXDVN 323:2004. Nhà ở cao tầng – Tiêu chuẩnthiết kế” có các quy định không phù hợp với đối tượng tiêu chuẩn (theo quy địnhcủa Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật) nên đã bị hủy bỏ. Hiện nay Bộ Xâydựng đã nghiên cứu và chuẩn bị ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhàchung cư, trong đó sẽ quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ đốivới nhà chung cư xây mới hoặc cải tạo lại và phần nhà chung cư nằm trong tòanhà có kèm các chức năng khác.

Ngày 24/6/2013, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1245/BXD-KHCNhướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và tính toán các chỉ tiêu quyhoạch, kiến trúc đối với nhà ở cao tầng.

2. Theo báo cáo của Tổng Công ty, quy hoạch chi tiết tỷ lệ1/500 Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội - Khu xây dựng đợt đầu được ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 71/2001/QĐ-UB ngày 17/9/2001. Quátrình triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt, đến nay một số côngtrình, dự án trong khu đô thị đã hoàn thành đưa vào sử dụng; một số đã hoànthành thủ tục chuẩn bị đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; một sốkhác đang triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch và các công tác chuẩn bị đầutư.

Trong đó, các công trình nhà ở cao tầng đã hoàn thành đưavào sử dụng hoặc đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt đều được thiết kế, tính toán các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúcáp dụng theo quy định của Tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004.

Do vậy, để có cơ sở tính toán các chỉ tiêu quy hoạch, kiếntrúc khi thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết toàn bộ Khu đô thịmới Tây Nam Hà Nội - Khu xây dựng đợt đầu, việc áp dụng tiêu chuẩn đối với nhàở như sau:

- Đối với các công trình, dự án nhà ở cao tầng đã hoàn thànhđưa vào sử dụng hoặc đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và đã được cơ quancó thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định số212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng thì không phải xem xét, điều chỉnhtheo quy định mới mà vẫn được áp dụng, tính toán theo Tiêu chuẩn đã áp dụngtrước đó (Tiêu chuẩn TCXDVN 323: 2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiếtkế").

- Đối với các công trình, dự án nhà ở cao tầng thực hiện điềuchỉnh quy hoạch thì áp dụng quy định hiện hành và hướng dẫn tại văn bản số 1245/BXD-KHCN ngày 24/6/2013 của Bộ Xây dựng.

- Đối với các công trình, dự án nhà ở thấp tầng thì áp dụngtheo quy định hiện hành, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng banhành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Xâydựng, được phép lựa chọn áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 4449: 1987 "Quy hoạch xâydựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế".

Trên đây là ý kiến của Bộ xây dựng về việc áp dụng tiêuchuẩn thiết kế nhà ở khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mớiTây Nam Hà Nội - Khu xây dựng đợt đầu, đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Pháttriển nhà Hà Nội - HANDICO liên hệ, làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc thànhphố Hà Nội để được giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c) ;
- Sở Quy hoạch kiến trúc Tp Hà Nội;
- Lưu : VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam