BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 241/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn cấp GPXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 114/SXD-VP ngày 15/01/2008của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn việc cấp giấy phép xây dựngđối với công trình Hệ thống xử lý giấy thải của Công ty cổ phần giấy An Bình.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình Hệ thống xử lý giấy thải do Công ty TNHH An Bìnhlàm chủ đầu tư thuộc diện phải xin giấy phép xây dựng, công trình đã xây dựngkhông phép bị xử phạt hành chính và buộc phải xin giấy phép xây dựng theo quyđịnh.

Nếu chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ quyết định xử phạt viphạm hành chính thì nộp hồ sơ để xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định. SởXây dựng Bình Dương cần căn cứ vào các quy định hiện hành về điều kiện cấp giấyphép xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Thông tưsố 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng để xem xét như: sự phù hợpvới quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, chủ trương củatỉnh về phát triển kinh tế xã hội v.v… để cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnhBình Dương nghiên cứu thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP,XL, (NTH-04)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính