BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/TCHQ-TXNK
V/v Hướng dẫn mã HS của các sản phẩm hạt điều

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Hiệp hội Điều Việt Nam.
(Số 135 đường Pasteur, Quận 3, TP.HCM)

Trả lời công văn số 08/2013/CV-HHĐ ngày 08/01/2013của Hiệp hội Điều Việt Nam đề nghị hướng dẫn mã HS của các sản phẩm hạt điều, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩuViệt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của BộTài chính thì:

"08.01 Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươihoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.

...

- Hạt điều:

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ"

- Hạt điều nhân vụn, bột nhân hạt điều, hạt điềunhân chiên muối, rang bơ, tẩm gia vị, bánh kẹo hạt điều không thuộc mã số0801.32.00.

- Đối với dầu vỏ hạt điều dạng thô và dầu vỏ hạt điềuCardanol, quý Hiệp hội có thể tham khảo nhóm 15.15 "Mỡ và dầu thực vậtxác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưatinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học" hoặc nhóm 15.16 "Mỡ vàdầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hóa,este hóa liên hợp, tái este hóa hoặc eledin hóa toàn bộ hoặc một phần, đã hoặcchưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm".

- Theo quy định tại Điều 6 Thông tưsố 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 thì việc phân loại hàng hóa phải căn cứcác tài liệu trong hồ sơ hải quan liên quan đến phân loại hàng hóa, thực tếhàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các tài liệu kỹ thuật, catalogue của hàng hóa,mô tả tên hàng, mã số hàng hóa ghi tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu ViệtNam, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...

Tuy nhiên, theo đề nghị của Hiệp hội Điều Việt Namtại công văn số 08/2013/CV-HHĐ đối với các sản phẩm khác từ hạt điều nêu trênthì Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để phân loại vào mã số cụ thể.

Vì vậy, đề nghị quý Hiệp hội hướng dẫn các công tyliên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai xuất, nhậpkhẩu các sản phẩm hạt điều để được giải đáp cụ thể.

Quý Hiệp hội có thể tra cứu Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 và các thông tin khác trên website của Bộ Tàichính tại địa chỉ: www.mof.gov.vn, hoặc địa chỉ www.customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội Điều Việt Nambiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang